Paint and more[1] vindt uw privacy belangrijk. Om er voor te zorgen dat u ons uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen respecteren wij de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving[2] en handelen wij in overeenstemming met de ‘Global Data Protection Regulation’[3]. Voorts draagt Paint and moreer zorg voor dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen (zullen) worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving. Door het gebruik van onze website, stemt u in met deze privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle informatie over een ‘geïdentificeerde of identificeerbare’ natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd, wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een van volgende factoren: een naam, een email, een adres, telefoonnr, gsmnr, bericht of enig ander element dat kenmerkend is voor de fysieke, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Deze wetgeving is dus niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Gebruik van onze website

Wanneer u gebruik maakt van onze website, via het contactformulier, zullen wij bepaalde gegevens nodig hebben van u, nl: naam, email, adres, telefoonnr, gsmnr en bericht. Zo kunnen wij met u sneller contact maken voor verdere afspraken te regelen. Deze informatie wordt enkel intern gebruikt met de meeste zorg en vertrouwelijkheid.

2.2. Onze dienstverlening

Wanneer u een beroep doet op onze diensten bent u, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, verplicht bepaalde persoonsgegevens aan Paint and morete verstrekken. Dit is namelijk een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst tussen Soul Deco bvba en uzelf te sluiten en correct uit te voeren. Verder zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens op te vragen en te bewaren, omdat dit een wettelijke verplichting is[4].

Paint and moreverwerkt uw persoonsgegevens steeds op een proportionele wijze, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk, ter zake dienend en beperkt zijn om het beoogde doel te realiseren. Hieronder dient onder andere te worden begrepen:

  • het uitvoeren van onze opdrachten en dienstverlening voor u (advies komen geven, schilder- behangwerken uitvoeren, kaleien etc.)
  • het naleven van onze wettelijke verplichtingen als beroepsbeoefenaar (waaronder de identificatieplicht in het kader van de antiwitwaswetgeving)
  • het optimaliseren van onze dienstverlening en aanbieden van diensten op maat aan uzelf en/of uw onderneming
  • het in contact treden met u en/of uw onderneming

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is deze verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd op basis van:

  • toestemming gegeven door uzelf voor een of meer specifieke doeleinden
  • het openbaar maken van deze gegevens door uzelf
  • de strikte noodzakelijkheid om onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen uit te voeren en na te komen
  • de vrijwaring van de wettige belangen van Paint and moreen/of uzelf, waaronder het verzekeren van de continuïteit van onze activiteiten
  • andere gerechtvaardigde belangen, waaronder het handhaven van onze algemene voorwaarden.

3. Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Tenzij u hiervoor uw toestemming geeft of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven, delen, verkopen, etc. aan derde partijen. 
Paint and morezal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie. De informatie kan alleen intern gedeeld worden tussen de werkgevers, die de informatie met alle vertrouwelijkheid en respect behandelen. 

4. Sociale netwerken

Paint and more maakt voor haar elektronische communicatie (berichtgeving) gebruik van sociale media zoals Facebook, enzovoort. Deze sociale netwerken laten u toe op deze platformen informatie te delen. Paint and moreheeft geen controle op deze sociale netwerken, noch op de informatie die u daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt. Wij zijn hier dan ook niet voor verantwoordelijk. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze toepassingen, platformen en sociale netwerken door te nemen. In geen geval delen wij uw persoonsgegevens met dergelijke sociale netwerken.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Paint and morewerkt hard om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Daarom maken wij gebruik van passende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen. Onze medewerkers zijn daarnaast zorgvuldig geselecteerd en opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke persoonsgegevens. In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, zorgen wij er voor dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor uitvoering en nakoming van onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen. Bij het zich voordoen van een gegevenslek of databreach zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in de door de wet voorziende omstandigheden, persoonlijk op de hoogte brengen.

6. Uw privacy-rechten

Paint and morezal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek. Bovendien heeft u het recht om, op ieder ogenblik, de door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven op een tijdstip voorafgaand aan de intrekking daarvan.

7. Bewaringstermijn persoonsgegevens

Paint and more bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het beoogde doel te realiseren. Met inachtneming van het voorgaande en tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen, zullen uw persoonsgegevens door Paint and moreworden bewaard gedurende een periode van tien jaar na het einde van onze samenwerking.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden de persoonsgegevens, rekening houdende met de door ons toegepaste overschrijvingstermijn van eventuele backups, gewist of geanonimiseerd.

8. Wijzigingen en updates

Paint and more kan deze privacyverklaring op elk ogenblik eenzijdig wijzigen zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. In geval van tegenstrijdigheden hebben onze algemene voorwaarden, en eventuele bijzondere voorwaarden, voorrang op deze privacyverklaring.

9. Contact

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website, onze elektronische communicatie en in verband met deze privacyverklaring kan u steeds terecht bij: 
Paint and more
Lageweg 246 
2660 Hoboken 
Email: info@paintandmore.be
Website: www.paintandmore.be 
Deze privacyverklaring treedt in werking op 7 juni 2019.

[1] Paint and more, met maatschappelijke zetel te Lageweg 246 te 2660 Hoboken 
[2] Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens. 
[3] Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 
[4] O.a. Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (de zgn. ‘Antiwitwaswet’).